എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്....

എനിക്കും ചിലത് പറയാനുണ്ട്... കാരണം ഞാന്‍ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു....
എന്റെ കണ്ണുകളും കാതുകളും രഹസ്യമായി നാവിനോട് പറഞ്ഞത് ഒളിപ്പിച്ചു വെയ്കാന്‍ അതിനറിയില്ല.....